Reklamačný poriadok

reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len RP)

 

 

Úvodné ustanovenia.

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.autoking.sk je Dušan Šimar - Autoking, Ľuda Ondrejová 24/9, Prievidza 971 01.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnicka osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom. pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

 

Postup vybavovania reklamácií.

1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

  • kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
  • predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
  • komu je reklamácia adresovaná,
  • dátum podania reklamácie,
  • podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

 

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácií priložené plnomocenstvo na zastupovanie vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie ja najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

  • pri poštových zásielkach -deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa
  • pri osobnom doručení -dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
  • pri doručení elektronickou poštou - deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.

 

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 09.03.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Reklamačný formulár na stiahnutie

Portable-document-format-Adobe-PDF-630x450-630x450